Kaliedo-Fun Time

  • First quadrant of botton layer of Kaliedoscope pattern.
  • Second quadrant of botton layer of Kaliedoscope pattern.
  • Third quadrant of botton layer of Kaliedoscope pattern.
  • Fourth quadrant of botton layer of Kaliedoscope pattern.
  • First quadrant of botton layer of Kaliedoscope pattern.
  • Second quadrant of botton layer of Kaliedoscope pattern.
  • Third quadrant of botton layer of Kaliedoscope pattern.
  • Fourth quadrant of botton layer of Kaliedoscope pattern.